Laatste post / last post

Beste allemaal,
Aangezien ik nu al meer dan anderhalf jaar terug ben van zending en gezien het feit dat het me tot nu toe niet gelukt is om deze blog bij te houden zal ik definitief stoppen met deze blog en zal ik verder gaan met het sporadisch bij houden van mijn nieuwe blog dit blog zal open blijven staan zodat mocht iemand geïnteresseerd zijn ze het altijd nog kunnen bekijken.
***English***
Dear all,
Because I've been back from my mission for more than one and a half year, and because I've not been able to regularly write new post for this blog. I will stop maintaining this blog and I will continue to write posts for my new blog once in a while. This blog will stay open so that anyone who might be interested will still be able to read everything

Vrolijk Pasen

Beste Allemaal,

het is al weer een paar maanden geleden dat ik iets hier op mijn weblog geplaatst heb. Dit komt voor namelijk omdat ik het nog lastig vind om constant alles bij te houden, en het de afgelopen tijd erg druk geweest is op de universiteit.

maar ik zou vandaag op deze mooie paas zondag toch nog twee korte opbouwende berichtjes met jullie willen delen. De eerste is een ervaring die ik een tijdje geleden heb gehad, deze heb ik ook al geplaatst op facebook en zal dus in het engels zijn en voor sommige mensen al bekend voor komen daarna zal ik het concept van de toespraak die ik vanochtend in de kerk heb gegeven plaatsen.

Ik hoop dat het jullie op zal kunnen bouwen en wil daar zeker bij toevoegen dat alle reacties en suggesties welkom zijn. ik hoop en bid dat Hemelse vader jullie zal helpen en ondersteunen in alle uitdagingen en/ of moeilijkheden die jullie ook door mogen maken.

Met Vriendelijk Groet,

Jared Croese

14-March-2011

Had this wonderful experience today. There was this man sitting across from me in the train on my way home from university, there was nothing really special about him, but when we were almost at the station that I needed to get out, his phone rang. The speakers of his phone were so loud that when he picked up I could clearly hear a little girls voice coming from the other side of the line. The moment she began to talk the mans face just started to radiate and smile. From the words that were exchanged I understood that she had done some school assignment, with which he had helped her, that went really well even though she thought is was really difficult. I could see on His face how proud he was of her. because of that I couldn't keep a smile off my own face as well. It was just so good to see that. When the phone call was over he saw my smile and he explained that it was his oldest daughter who had to do her first presentation in elementary school today. She had been so nervous about it that she almost could not sleep the night before. But despite all of that she did an amazing job. All this time he was just smiling like a proud loving father. because the train arrived at the station and I had to get out. I told him I understood and wished him a pleasant day.

As I was walking home I though of 3 Nephi 14:9-11 where Christ compares our heavenly father to earthly fathers and tells us that even though earthly fathers still make many mistakes Heavenly father does not because He is perfect. I thought about how proud and loving our heavenly father will be every time one of us, his children, overcomes another trial or when we take an other step closer to Him by being more loving, humble, valiant or obedient etc..

I also thought about how He tries to help us in all our preparations just like this father did with His daughters presentation. He has given us the scriptures and the words of the living prophets, our local priesthood leaders, our families and/or friends. He has given us the opportunity to pray to Him so we can talk to him and receive his direct guidance and He has given us many other things as well. But most of all He has given us Jesus Christ to help us and strengthen us and to pay the price for our sins. He is indeed a Loving Heavenly Father that knows and helps us.

By this time I was almost home and felt bad that I didn't take the time to tell this man how his wonderful family and the love that he has for them can last forever through the ordinances of the Holy Temple. So I ran to church (took me about 30 min) got some pass along cards. and if I ever see someone like that again I'll tell them and if I or they don't have time to talk I can give them one of those card about eternal families. because that's what it's all about.


Concept Paas Toespraak 24-april-2011

Broeders en zusters,

Al lang voordat deze wereld gemaakt was, riep onze Hemelse Vader ons bijeen en legde ons, zijn geestes kinderen, zijn plan van geluk voor. Deze gebeurtenis, ook al kunnen we die nu niet meer herinneren, staat in de kerk van Jezus Christus beter bekent als de grootte raadsverdagering. Dit plan van onze Liefdevolle vader maakte het voor ons mogelijk om een lichaam te krijgen, naar deze aarde te komen om ervaring op te doen en, als we de juiste keuzes maakte om weer terug naar Hem te komen en om zoals Hem te worden. Hij vertelde ons echter dat, omdat we fouten zouden maken, dit alleen maar mogelijk was als er iemand zou zijn die de eisen van de rechtvaardigheid zou voldoen en de prijs voor onze zonden zou betalen. Jezus Christus, onze oudste broer was gewillig om deze zware, heilige en uiterst belangrijke taak op zich te nemen. In het oude testament kunnen we in job 38:4 -7 een gesprek tussen God en Job lezen waarin in God hem de volgende vraag stelt ( Job38:4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte.(…) [en] 7 terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? ) Hier uit kunnen we leren dat wij, de zonen (en dochters) van God van vreugde jubelden toen we deze goede boodschap hoorden.

Deze vreugde bleef echter niet bij ons want toen we door de sluier naar deze aarde kwamen zijn we de kennis van dit plan en het aandeel van christus daarin tijdelijk vergeten. Maar omdat God wist hoe belangrijk deze kennis voor ons is heeft hij deze kennis snel weer bekend gemaakt. We kunnen hier over lezen in parel van grote waarde in Mozes 5: 4-11. Vlak na de val, toen adam en eva uit het hof van eden waren verdreven, gaf de Heer ze het gebod om offers te brengen, in het bijzonder de vlekkeloze eerstgeborenen van hun kudde. De heer deed dit om ze op een symbolische manier te leren dat, Zijn zondeloze eerstgeboren zoon zich zou opofferen voor de rest van de mensheid. De Heer verklaarde dit later door een engel naar adam en eva te sturen. In vers 11 kunnen we de reactie van eva lezen. (Mozes 5:11 En Eva, zijn vrouw, hoorde al deze dingen en was verheugd, zeggende: Als wij niet overtreden hadden, zouden wij nooit nakomelingen gehad hebben en nooit goed en kwaad gekend hebben en de vreugde van onze verlossing en het eeuwige leven dat God geeft aan alle gehoorzamen) Deze reactie van eva is nog specialer als we bedenken dat ze op dat moment al vele kinderen had waarvan er, zoals we even later kunnen lezen, er al velen voor hadden gekozen om zich tijdelijk, al dan niet voor goed, van Gods plan af te keren. En een weg te volgen die niet naar eeuwige geluk en verhoging leid te. Dat zal haar ongetwijfeld veel verdriet hebben gedaan maar door dit nieuws begreep zij waarschijnlijk, zoals wij nu begrijpen, dat door de verzoening van christus alle mensen zullen opstaan uit de dood en, de zonen des verderfs uitgezonderd, uiteindelijk een koninkrijk van heerlijkheid zullen beërven.

Door ongehoorzaamheid en afval is vele malen in de geschiedenis van de aarde deze kennis in de vergetelheid geraakt, maar keer op keer heeft de Heer weer op een symbolische of letterlijke manier geprobeerd om deze kennis diep in de harten van de mensen planten. Enkele voorbeelden hier van zijn: Het offer van Abraham en zijn zoon Izaäk, Mozes en de koperen slang, De offers en rituelen van de tabernakel en het Pascha en de uittocht uit Egypte. In al deze gebeurtenissen werden de mensen op symbolische wijze onderwezen over het grote en laatste offer dat gebracht zou worden door de Zoon van God, wat voor vrijheid en leven zou zorgen.

Even indrukwekkend als deze symbolen zijn de profetieën over zijn komst de ene duidelijker dan de andere maar alle even gedetailleerd. Neem bijvoorbeeld de profetieën van Jesaja dit zijn er natuurlijk te veel om nu te behandelen maar ik zou er toch en paar met jullie willen delen. In Jesaja 53 beschrijft Jesaja de lijdensweg en het offer van christus om dat het te veel tijd in beslag gaat nemen om het hele stuk voor te lezen wil ik graag vers 5 en 7 t/m 9 met u delen. (Jesaja 53: 5Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat? Hij is afgesneden uit het land der levenden; Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.)iedere keer als ik dit leest verwonderd ik me weer over de details van Jesaja’s beschrijving. van de oneerlijke veroordeling, de striemen tijdens zijn marteling, de goddeloze naast hem aan het kruis en het graf van de rijke Joseph van Arimatea. In Jesaja 49: 15-16 legde de Heer Jesaja vervolgens uit hoeveel Hij van ons houd door een vergelijking te maken met moeders en voegt daarna een poëtische omschrijving van zijn offer toe. (Jesaja 49: 15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. 16 Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.) Christus verteld ons hier dat Hij ons nooit zal kunnen vergeten of ophouden om van ons te houden want, Hij heeft ons in zijn hand palmen gegrift. Door middel van de verzoening en in het bijzonder de kruisiging staan wij letterlijk in de tekenen van de nagels in de handen van christus gegrift, Hij deed dat voor ons!

Ook in het boek van Mormon zijn er zulke duidelijk profetieën over de verzoening van Christus Nephi krijgt bijvoorbeeld in 1 Nephi 11 een visioen waarin hij het leven, de bediening en het offer van de Heiland te zien krijgt. Ook hier zijn de details weer bijzonder, in vers 32 tot 34 zegt hij het volgende (1 Nephi 11:32 En het geschiedde dat de engel wederom tot mij sprak, zeggende: Kijk! En ik keek en zag het Lam Gods, en dat Hij door het volk werd gegrepen; ja, de Zoon van de eeuwige God werd door de wereld veroordeeld; en ik zag en getuig ervan. 33 En ik, Nephi, zag dat Hij aan het kruis werd verhoogd en voor de zonden der wereld werd gedood. 34 En nadat Hij was gedood, zag ik de menigten der aarde, dat zij waren verzameld om tegen de apostelen van het Lam te strijden, want aldus werden de twaalf door de engel des Heren genoemd.) buiten dat Nephi zag dat Christus door de wereld geoordeeld zou worden en dat Hij aan het kruis genageld zou worden viel hem ook op dat de wereld daarna de twaalf apostelen zou vervolgen wat weer een periode van afval tot gevolg had. We kunnen de gevolgen hiervan nog steeds rond ons zien, vele mensen weten niet meer wat Pasen werkelijk in houd. En zelfs al belijden ze Christus kennen ze hem niet als de opgestane Zoon van God, met een volmaakt lichaam van vlees en beenderen. Dit is een van de vele reden waarom we de woorden van Lehi volgen die in 2 Nephi 2: 8 tot zijn zoon Jakob sprak toen hij het over dit offer had (2 Nephi 28 Hoe belangrijk is het dus om deze dingen bekend te maken aan de bewoners der aarde, opdat zij zullen weten dat geen vlees in de tegenwoordigheid Gods kan wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias, die zijn leven naar het vlees aflegt en het door de macht van de Geest wederom opneemt, om de opstanding der doden teweeg te brengen, doordat Hij de eerste is die opstaat.) Daarom sturen we zendelingen over de hele wereld en doen zelf als leden zendingswerk om mensen de mogelijkheid te geven om de ware en levende christus te leren kennen en te laten weten welke stappen we moeten nemen om hem te volgen. Namelijk de stappen van het evangelie: geloof in Jezus Christus, bekering van onze zonden, doop door onderdompeling voor vergeving van zonden, en handoplegging van iemand die het juiste gezag bezit voor het verlenen van de gave van de heilige geest. Waarna we dit in ons leven moet blijven toe passen en we tot het einde toe volharden.

Het is geen wonder dat we hier in Nederland Pasen een feestdag noemen, want het is werkelijk een feest dat Christus is op gestaan het is de beste en meest hoop gevende boodschap ooit. Met recht mogen we samen met Paulus zeggen, zoals hij tegen de Corinthiërs zei in 1 Kor 15: 55-57 (1Kor 15: 55 Dood, waar is uw overwinning? Graf, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.)

Vandaag wil ik tot jullie getuigen dat is ik weet dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft omdat Hij werkelijk zoals er geschreven staat die eerst paas zondag uit het graf verrees met een opgestaan en onsterfelijk lichaam. Dat Hij de prijs voor onze zonden betaalt heeft zodat we als we Hem volgen weer terug bij onze Hemelse Vader kunnen komen om in de hoogste heerlijkheid met Hem te wonen en te worden zo als Hij is. Ik weet dit omdat de Heilige geest mij dit bekend heeft gemaakt tijdens mijn schriftstudie en gebed. Ik wil een ieder van u aan moedigen om Zijn offer in uw leven te gebruiken door zijn evangelie toe te passen en om de vreugde die dit u zal brengen met de mensen om u heen te delen.

In de naam van Jezus Christus, Amen


2 maanden thuis

wow wat vliegt de tijd voor bij ben nu al twee maanden terug heb 7 weken universiteit achter de rug ik studeer nu technische natuurkunde op de technische universiteit delft en ben me nu aan het voorbereiden voor de eerste tentamens. dit is wel weer eens wat anders dan het "normale" zendingswerk gelukkig heb ik ook thuis nog de mogelijkheid gehad om het evangelie met een aantal met mijn vrienden te delen. waarvan er een op het moment op zee is. ook is het goed te zien dat er zoveel andere jongens ook aan hun zending gaan beginnen ik zit tegenwoordig toch echt in eens met een andere gevoel in dat soort avondmaalsdiensten mede omdat ik weet hoe een geweldige tijd en leer ervaring die jongens te gemoed gaan en hoe veranderd ze terug zullen komen, ik raad iedereen om zich voor te bereiden en op zending te gaan wat je er ook voor moet regelen het is je tijd, geld, en "opofferingen" waard. vaak als mensen het over een zending hebben in combinatie van opofferingen voel ik me altijd een beetje raar want ondanks dat het inderdaad wel iets is wat je dingen voor op moet geven is het veel meer in investering dan een opoffering als ik zie hoeveel zegeningen ik alleen de afgelopen twee jaar al gehad heb van onze hemelse vader zou ik het zonder twijfel zo weer doen. ik heb natuurlijk ook in de kerk de gelegenheid gehad om het evangelie te delen voornamelijk tijdens mijn roeping als leraar in het jeugdwerk (dat is echt geweldig om te doen ik heb drie fantastisch jongens waar ik les aan mag geven.) maar ook in toespraken die heb mogen geven daarom zou ik hier ook graag het concept van mijn afgelopen twee toespraken willen plaatsen (let wel op dit was het concept niet de eigenlijke toespraak zelf want dat is altijd net anders dan dat ik het in eerste instantie bedacht had maar de strekking is het zelfde) voor de rest is het voor namelijk gewoon dagelijks proberen je draai te vinden en de geweldige dingen die ik op zending heb geleerd proberen toe te passen in mijn dagelijks leven ook heb ik de gelegenheid gehad om een aantal geweldige dingen te zien ik ben naar de musical soldaat van oranje geweest en ik heb een concert van het Rotterdamse filharmonische orkest bij kunnen wonen als ik daar dan ben en ook al ik rond lopen in dit op zijn eigen manier prachtige land (ook al vind ik het nogal koud) en de welvaart zie waar we in leven ben ik onze Vader in de hemels toch wel dankbaar voor deze zegeningen die hij me steeds blijf geven. natuurlijk si het hoogte punt van iedere week het bezoek aan de tempel wat ben ik toch dankbaar dat we een huis van de heer hier in Nederland hebben zodat we vaak daar dienstbaar kunnen zijn. en opgebouwd en versterkt kunnen worden. weer zo'n aanrader voor iedereen om te doen, naar de tempel gaan. ik mis wel het feit dat ik me op zending helemaal kon toe leggen op een ding in plaats van dat ik zoals nu mijn aan dacht moet spreiden over al die dingen die zo belangrijk zijn.

Toespraak in Spijkenisse (17-okt-2010)
Broeders en zusters,

Afgelopen donderdag was ik in de fortuinlijke omstandigheid om naar de musical “soldaat van oranje” te gaan. Voor hen die het verhaal van de soldaat van oranje niet kennen,het verhaal gaat om Erik Hazelhoff die in leiden studeert tijdens de tweede wereld oorlog. Na de capitulatie van Nederland spreken Erik en zijn vriendengroep met elkaar en vragen zich af op wie ze nu moeten vertrouwen en komen tot het besluit dat zij nu moeten kiezen en niet op anderen moeten wachten. Omdat hun keuze wel degelijk van belang was. Dan besluit Erik het verzet in te gaan en uit eindelijk word hij een van de grootste verzetshelden in de Nederlandse geschiedenis.
Dit deed mij denken aan iets wat ik op zending geleerd heb. Soms heb ik het met mijn collega's gehad over het feit dat een persoon en een keuze een degelijk verschil in de wereld maakt. Ook al lijken onze keuze soms onbelangrijk en van weinig effect, wat wij kiezen om te doen en te zijn is van groot belang.
De Heer spreek hier zelf ook over in het tweede gebod van de tien geboden in mosiah 13:12-14 spreekt de profeet Abinadi tot de slechte koning Noach en vertelt hem over de tien geboden en ook het tweede gebod.

12 En nu, gij herinnert u dat ik tot u heb gezegd: Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
13 En voorts: Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;
14 en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden

Hier zegt god dat hij het zelfs tot het derde en vierde geslacht van hen die hem haten of niet dienen zal straffen. Toen ik dit eerst las vond ik dit nogal oneerlijk want waarom zou god die kinderen straffen als zei niets hebben gedaan en de fout bij de vader lag. Later pas begreep ik wat het werkelijk betekend, wanneer een vader of moeder er voor kiest om het evangelie niet te volgen en god te “haten”zal dit ook aan de kinderen door gegeven worden die daardoor opgroeien met weinig tot geen kennis van het evangelie en het priesterschap waardoor ze veder van god verwijderd raken, en hier door de straffen van god of de gevolgen van zonden op zich laden. Een geweldig duidelijk voorbeeld hier van zijn Laman en Lemuël in het boek van Mormon.
Vandaag wil ik voor jullie dit plaatje nog een beetje veder uitbreiden dan alleen het derde en vierde geslacht. Dit geld in het bijzonder voor de gevolgen van onze keuzen met betrekking tot het evangelie. Wanneer u de keuze maakt om het evangelie beter na te leven zal dit een onvermijdelijk gevolg hebben op u ouders,partner en kinderen. En hun kinderen en diens kinderen enz. Ook zal dit reddende gevolgen hebben voor uw voorouders want u zult die dan zoeken en plaatsvervangend de heil brengende verordeningen voor hen verrichtten. ook zal een ieder waar u mee in aanraking komt zoals uw collega's, medewerkers of klasgenoten, het licht merken dat u uit straat en sommig van hen zullen dan de beslissing nemen om ook het evangelie in hun leven toe te passen. Waardoor bij hen de zelfde kettingreactie zal plaats vinden ook zullen uw zoons en sommige van u dochters een voltijd zending vervullen en daarmee deze zelfde ketting reactie in mensen starten. Waardoor vele ontelbare mensen dichter tot god zullen komen en in aanmerking zullen komen voor de verhoging.
En dit zijn alleen nog de gevolgen hier op aarde denk zelf maar na over de eeuwige gevolgen die dit zal hebben in de komende eeuwigheden.
Daarom wil ik jullie net zoals Amulek in het boek van Mormon die in alma 34:33 tot de zoramieten spreekt uitnodigen op de volgende manier.

32 Want zie, dit leven is de tijd voor de mens om zich erop avoor te bereiden God te ontmoeten; ja, zie, de dag van dit leven is de dag voor de mens om zijn arbeid te verrichten.
33 En nu, zoals ik u reeds heb gezegd, daar gij zovele getuigenissen hebt ontvangen, smeek ik u dus de dag van uw abekering niet tot het einde buit te stellen; want na de dag van dit leven — die ons is gegeven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden — zie, indien wij onze tijd in dit leven niet nuttig besteden, dan komt de cnacht van dduisternis, waarin geen arbeid kan worden verricht.

Ik moedig een ieder van jullie om vandaag nog de keuze te maken om veder te gaan een harder te werken aan uw bereringsproces. Voor u zelf en voor de ontelbare mensen die u daarmee zal helpen redden. Ik weet dat het evangelie dat door de profeet joseph smith hersteld is waar is. Mede dankzei het boek van mormon en het sterke getuigenis dat ik hier van heb.

Ik laat deze dingen bij jullie achter in de naam van Jezus Christus, Amen.

Toespraak Ring Conferentie (24-okt-2010)
Broeders en Zusters,

Ik ben een discipel van Jezus Christus door hem geroepen en naar zijn orde geordend en gevraagd om vandaag tot jullie te spreken.
Ik getuig dat ik weet dat Jezus Christus werkelijk de enig geboren Zoon van God is en dat Hij hier naar deze aarde is gekomen om het plan van Zijn en onze Hemelse Vader mogelijk te maken door voor ons te sterven en onze zonden, ziekten, zwakheden en tekortkomingen op Zich te nemen.
Alleen door een discipel van Christus te zijn kunnen we geluk, vrede en gemoedsrust in dit leven ontvangen en eeuwige levens en verhoging in het leven hier na.
Dit brengt ons gelijk naar de volgende vraag wat betekend het dan om een discipel van Jezus te zijn?
In de Leer en Verbonden hoofdstuk 41 vers 5 legt God ons door middel van Joseph Smith uit wat een discipel werkelijk is. Joseph was net aangekomen in Kirtland waar de kerk in een korte periode erg gegroeid was en de mensen hard hun best deden om God te volgen maar toch waren er enkele fouten bij hen naar binnen geslopen daarom gaf God hen deze openbaring.

5 Hij die mijn wet aaanneemt en haar nakomt, die is mijn discipel; en hij die zegt dat hij haar aanneemt maar haar niet nakomt, die is niet mijn discipel en zal uit uw midden worden uitgeworpen; (L&V 41:5)

Hier uit blijkt duidelijk dat een discipel iemand is die verlangt om Christus te volgen hem te dienen en zijn geboden te onderhouden en dat dan daadwerkelijk ook doet. Dit is niet zo vreemd want “wie kent de meester die hij niet heeft gediend”. Het feit dat jullie hier allemaal aanwezig zijn geeft aan dat het ook jullie verlangen is om de geboden van de heer te onderhouden en dat jullie allen discipelen van de Heer Jezus Christus zijn.
Maar dan volgt de vraag: “Hoe weet je dat je een goede discipel van Christus bent of niet?”
Aller eerst is natuurlijk de gemoedsrust en vrede die komt van het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest de belangrijkste manier om te weten dat we Christus daadwerkelijk volgen.
Ook het voorbereiden op, en het nemen van, enkele belangrijke stappen zoals: de doop, bevestiging, het ontvangen van het priesterschap, op een zending gaan en het sluiten en nakomen van de tempel verbonden, is een indicatie dat we ons op het goede pad bevinden en ons in de goede richting bewegen.
vandaag wil ik het echter hebben over het volgende:
In de algemene april conferentie in 1975 zei Ouderling Mark E. Peterson van het quorum van de twaalf apostelen het volgende:

“De manier waarop wij de sabbatdag in acht nemen is een onmiskenbare maat van onze houding ten opzichte van de Heer persoonlijk ,en ten opzichte van zijn lijden in getsemane, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Het is een teken of we werkelijk christenen in daad zijn, of dat onze bekering zo oppervlakkig is dat het eren van zijn verzoenend offer weinig tot niets van voor ons bekend “ (April Conferentie 1975)

Ik heb over deze uitspraak nagedacht en me afgevraagd waarom ons gedrag op de sabbatdag zo goed laat zien wat voor soort discipelen van christus we werkelijk zijn. Terwijl ik hier over aan het nadenken was moest ik denken aan iets wat we hier in Nederland veel onder de scholieren en studenten zien en wat we de “zesjescultuur” noemen. De “zesjescultuur” betekent dat men kijkt naar wat ze minder of minimaal moeten doen om nog net een zes te halen en daarmee hun opleiding dus nog “net” te halen.
Deze zelfde houding zien we soms in ons eigen leven, namelijk dat we onze grenzen proberen te verleggen zodat we in onze eigen gedachten nog “net” het Celestiale koninkrijk in kunnen. Vaak zoeken we als “zesjesdiscipel” naar wat we minder kunnen doen in ons persoonlijk leven en in de kerk in plaats van wat we meer kunnen doen.
Vaak horen we dan, als we bij het voorbeeld van de sabbatdag blijven, argumenten als “maar zo erg is die activiteit toch niet?”, “als ik dat doe is de sabbatdag nog niet ontheiligd” “maar dat is toch geen zonde” of “daarvoor zal god me de toegang tot het Celestiale koninkrijk niet weigeren”. Terwijl niets minder waar is want God kan zelfs de minste mate van zonde of onreinheid niet accepteren.

In tegenstelling tot de de houding van een “zesjesdiscipel” horen wij een houding te hebben waarmee we op zoek zijn naar wat we meer kunnen doen om het voorbeeld van Christus te volgen, en zijn geboden beter te onderhouden, want in tegenstelling tot sommige van de “zesjesstudenten” die inderdaad nog net met de hakken over de sloot hun opleiding halen, zal de “zesjesdiscipel” tot zijn spijt er achter komen dat hij door zijn houding zijn grote droom heeft vergooid en niet waardig zal zijn om zijn verhoging in te gaan.
Daarom wil ik iedereen uitnodigen om vandaag de sabbatdag goed te gebruiken en wat tijd te nemen om bij u zelf na te gaan wat u meer gaat doen om een werkelijke discipel van christus te zijn en te worden.
Als suggestie wil ik mee geven dat wanneer u de tijd neemt om mijn uitnodiging op te volgen, te beginnen bij de woorden die de apostelen en profeten afgelopen algemene conferentie tot ons gesproken hebben met betrekking tot dagelijkse persoonlijk en familie gebed en schriftstudie en dan vanaf daar onder de leiding van de Heilige Geest uw leven verder te evalueren.
Ik beloof u dat als u met een oprecht verlangen tot de Heer in gebed gaat en nadenkt over de dingen die u meer kunt doen om een ware discipel van Hem te zijn en te worden, Hij dan met zijn geest u zal vergezellen en u zal laten weten wat en waar Hij wilt dat u begint met verbeteringen aan brengen.

Ik weet met geheel mijn hart dat het evangelie, dat door middel van de profeet Joseph Smith is hersteld, de enige weg is om bij onze Hemelse Vader terug te keren. We moeten het alleen toepassen en ophouden met alle mate van ons “zesjesdiscipel”-gedrag en ons gehele hart en ziel als een offer aan God geven. President John Taylor zei vaak “het koninkrijk van God of niets” wij allen zouden dezelfde houding moeten hebben in ons persoonlijke discipelschap van de Heer Jezus Christus.
Het is voor een iedere van ons mogelijk om meer te doen om onze toewijding aan onze Heer en meester Jezus Christus te laten zien en Zijn voorbeeld te volgen. Ik beloof dat wanneer u dit in uw leven toepast u de kracht van Christus zal krijgen die u nodig heeft om de moeilijke dingen in het leven het hoofd te bieden,en dat de Heilige Geest constant uw metgezel zal zijn.
In de naam van Jezus de Christus, Amen.

Hier een Stukje uit mijn Last Will & Testament
Last Will and Testament (Testimony).

I am so thankful for the time that I have had to serve my mission in the west indies
mission and especially in Suriname and has helped me to see better the love that
our dear and kind heavenly father has for me and for those people around us. I know
without a doubt the he lives and loves us that is why he does everything he does. The
earth and everything on it the flower trees and animals all testify that there is a god and
the he has a plan for us. The great and marvelous atonement of His only Begotten Son
Jesus the Christ is greatest sign of Our Fathers love for us. I cannot imagine the pain
and suffering Christ went through for my sins as well as for everybody else’s. but deep
in my heart I feel that He has done that for me and that He made God’s plan possible
for all saved us form death and hell and made it possible for each of us to come back
and live with our heavenly family for al eternity if we are only willing to obey and live
His Gospel. I am so grateful for the prophet Joseph Smith and all the other prophets
and general authorities after him that have guided and still guide the church under the
direction of Christ. I know whit every fiber of my being that the book of Mormon is the
word of god every time I study it , I pray about or when I teach about it feel the peaceful
and warm feelings in my heart that come from the Holy Ghost. Because of that I know
without doubt that Joseph Smith was indeed a prophet that through him God has
restored all the teachings, key, powers, priesthoods , saving ordinances and the fullness
of the gospel that we need to come back to our Heavenly Home. I know these things to
be true for me and for everyone. And of this I testify in the name of Jesus Christ, Amen.

Advice to a new missionary.

Live and Love your mission don’t just survive it. Consider these two years as the best of
your life (for now) and love everything that come on you path. Work hard every day and
make sure you learn to love the scripture take every chance you get to learn something
new from companions, leaders, members and the scriptures and preach my gospel.
Read you patriarchal blessing frequently it your personal scripture. These two years are
a time of personal spiritual growth use it and try to get better in every way

How I changed during my mission.

During my mission I became a little: less selfish, more humble, more patient and more
loving. I have learned to always try and see people and things as they can be and not
just how they now are. My testimony and trust in the lord has grown exceedingly and
my love for the scripture and the word and mysteries of god has been rekindled and
increased. My respect and love for other cultures and people has increased. and there
have been many more small and great changes just to keep it short I became better
converted to the gospel of Jesus Christ as restored by Joseph Smith.

What caused me to change.

Missionary work itself caused me to change by living the schedule and trying to be
exactly obedient , sharing my testimony every day every lesson, teaching other about
Christ and God’s Plan for Salvation and Exaltation. Living together with my companions
and listening to their testimonies and hearing their experiences and feeling the Holy
Spirit every day gradually started to change my heart and gave me a desire to be and
do better. I belief that it does not matter where you serve what language you speak or what thing
you have to do or learn to do on you mission but that every missionary that works hard
will get better converted to the gospel and therefore become more Christ-like.

One of the spiritual experiences on my mission.

It is hard to pick just one of the spiritual experiences of my mission because I believe
the entire two years have been a spiritual uplifting experience.
A couple months ago I had an experience that I would like to share. During our planning we
prayed and planned to do finding in a certain place in our area when we went there and even though
we tried we did not have a lot of success but then we passed by this one house and I felt impressed to
stop there which we did when we went inside we learned that one of the daughters of the older couple
that lived there was very sick and was diagnosed with breast cancer. They asked us to pray for her
after which we shared a short message and administered to their daughter by anointing and blessing
her. The presence of the Spirit was really strong at that time. And even though later they did not want to
investigate any further when we passed by their a short while ago the daughter was better and healthy
again. This and many experience like it showed me the importance of having a worthy Melchizedek
priesthood holder in every home to bless and help their children like heavenly father wants them to.

Nou dit was het weer voor nu tot volgende keer

Groetjes,
Jared Croese - Saranan Fasi
(West Indies Returned Missionary)

Afscheid nemen is niet leuk!

Beste allemaal,

Ondertussen ben ik bijna ingepakt en zal ik vanavond rond drie naar het vliegveld gaan om naar Trinidad te vertrekken en mijn reis naar huis te beginnen.

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik erg gemengde gevoelens heb op het moment en dat ik afscheid nemen helemaal niet leuk vind.

Maar ja, in plaats van daar verder over te spreken zal ik het hebben over een aantal leuke gebeurtenissen van de afgelopen week.

Ten eerste hadden we een zoneconferentie en ook een haardvuuravond met President en Zuster Gamiette en Elder Coleman van het eerste Quorum der Zeventigen en zijn vrouw zuster Coleman. Dit was een erg leuke ervaring. We hebben erg veel kunnen leren. Daarna werden de interviews verdeeld tussen president Gamiette en elder Coleman en had ik mijn interview met elder Coleman. Dit was wel een beetje jammer omdat het enige waar hij het over had was dat ik naar huis ging en dat was nou net niet waar ik over wilde spreken, maar ja. Hij vroeg mij om pa en ma namens hem harstikke te bedanken voor hun getrouwheid in de kerk en voor het feit dat jullie leden zijn waar de kerk op kan bouwen.

Dan de mooiste ervaring van de afgelopen week was met de familie R. Afgelopen week had ik broeder R. op straat aangesproken en een afspraak met hem gemaakt. Toen we daar voor de eerste les kwamen vertelde hij en zijn vrouw ons dat ze normaal gesproken nooit mensen die over geloof spreken binnen laten omdat ze namelijk al hun eigen kerk hebben en geen ruzie willen maken. Maar toen wij langskwamen hadden ze sterk het gevoel dat ze een afspraak met ons moesten maken.

Op dat moment hebben we de boodschap van de herstelling onderwezen, wat ze accepteerde. We hebben ze uitgenodigd om er over te bidden en om gedoopt te worden. Ook deze uitnodigingen werden gelijk geaccepteerd.

Toen we twee dagen later terugkwamen waren ze nog net zo enthousiast om met ons te spreken. De eerste keer had broeder R. ons laten weten dat ze door een moeilijke tijd gingen. We hadden met hen over het Boek van Mormon gesproken wat ze geweldige vonden. Nu vertelde hij ons dat zijn dochter onlangs overleden was d.m.v. zelfmoord. Zijn vrienden en kennissen hadden hem allemaal verteld dat ze voor eeuwig verloren zou zijn en geen rust voor haar ziel zou vinden maar zou blijven ronddwalen. Toen vroeg hij ons wat wij daarover te zeggen hadden. Het moment had niet mooier kunnen zijn. Ik vroeg ze om in het Boek van Mormon, wat ik ze zojuist had gegeven, naar Alma 40:11 te gaan en dat te lezen. Toen ze de woorden van de profeet Alma uit het Boek van Mormon lazen, getuigde de Geest heel sterk van de waarheden die werden besproken en beantwoorde Hij de vragen die dit echtpaar had en troosten hun angsten. Hierna hebben we nog even gesproken over het verlossingswerk voor de doden. Dat ook hun dochter nog volledig kans maakt op de verhogende zegeningen wanneer ze dat werk voor haar verrichten in de heilige tempels van de allerhoogste God.

Het is zo geweldig de liefde en troost die het herstelde evangelie met zich mee brengt! Ik weet dat het waar is met geheel mijn hart en ziel.

We zijn een gezegend volk, wiens voeten op de bergen tijden van vrede en grote vreugde verkondigen.

Tot vrijdag! (naar de tempel)

Elder Croese- Saranan Fasi

;;