Vrolijk Pasen

Beste Allemaal,

het is al weer een paar maanden geleden dat ik iets hier op mijn weblog geplaatst heb. Dit komt voor namelijk omdat ik het nog lastig vind om constant alles bij te houden, en het de afgelopen tijd erg druk geweest is op de universiteit.

maar ik zou vandaag op deze mooie paas zondag toch nog twee korte opbouwende berichtjes met jullie willen delen. De eerste is een ervaring die ik een tijdje geleden heb gehad, deze heb ik ook al geplaatst op facebook en zal dus in het engels zijn en voor sommige mensen al bekend voor komen daarna zal ik het concept van de toespraak die ik vanochtend in de kerk heb gegeven plaatsen.

Ik hoop dat het jullie op zal kunnen bouwen en wil daar zeker bij toevoegen dat alle reacties en suggesties welkom zijn. ik hoop en bid dat Hemelse vader jullie zal helpen en ondersteunen in alle uitdagingen en/ of moeilijkheden die jullie ook door mogen maken.

Met Vriendelijk Groet,

Jared Croese

14-March-2011

Had this wonderful experience today. There was this man sitting across from me in the train on my way home from university, there was nothing really special about him, but when we were almost at the station that I needed to get out, his phone rang. The speakers of his phone were so loud that when he picked up I could clearly hear a little girls voice coming from the other side of the line. The moment she began to talk the mans face just started to radiate and smile. From the words that were exchanged I understood that she had done some school assignment, with which he had helped her, that went really well even though she thought is was really difficult. I could see on His face how proud he was of her. because of that I couldn't keep a smile off my own face as well. It was just so good to see that. When the phone call was over he saw my smile and he explained that it was his oldest daughter who had to do her first presentation in elementary school today. She had been so nervous about it that she almost could not sleep the night before. But despite all of that she did an amazing job. All this time he was just smiling like a proud loving father. because the train arrived at the station and I had to get out. I told him I understood and wished him a pleasant day.

As I was walking home I though of 3 Nephi 14:9-11 where Christ compares our heavenly father to earthly fathers and tells us that even though earthly fathers still make many mistakes Heavenly father does not because He is perfect. I thought about how proud and loving our heavenly father will be every time one of us, his children, overcomes another trial or when we take an other step closer to Him by being more loving, humble, valiant or obedient etc..

I also thought about how He tries to help us in all our preparations just like this father did with His daughters presentation. He has given us the scriptures and the words of the living prophets, our local priesthood leaders, our families and/or friends. He has given us the opportunity to pray to Him so we can talk to him and receive his direct guidance and He has given us many other things as well. But most of all He has given us Jesus Christ to help us and strengthen us and to pay the price for our sins. He is indeed a Loving Heavenly Father that knows and helps us.

By this time I was almost home and felt bad that I didn't take the time to tell this man how his wonderful family and the love that he has for them can last forever through the ordinances of the Holy Temple. So I ran to church (took me about 30 min) got some pass along cards. and if I ever see someone like that again I'll tell them and if I or they don't have time to talk I can give them one of those card about eternal families. because that's what it's all about.


Concept Paas Toespraak 24-april-2011

Broeders en zusters,

Al lang voordat deze wereld gemaakt was, riep onze Hemelse Vader ons bijeen en legde ons, zijn geestes kinderen, zijn plan van geluk voor. Deze gebeurtenis, ook al kunnen we die nu niet meer herinneren, staat in de kerk van Jezus Christus beter bekent als de grootte raadsverdagering. Dit plan van onze Liefdevolle vader maakte het voor ons mogelijk om een lichaam te krijgen, naar deze aarde te komen om ervaring op te doen en, als we de juiste keuzes maakte om weer terug naar Hem te komen en om zoals Hem te worden. Hij vertelde ons echter dat, omdat we fouten zouden maken, dit alleen maar mogelijk was als er iemand zou zijn die de eisen van de rechtvaardigheid zou voldoen en de prijs voor onze zonden zou betalen. Jezus Christus, onze oudste broer was gewillig om deze zware, heilige en uiterst belangrijke taak op zich te nemen. In het oude testament kunnen we in job 38:4 -7 een gesprek tussen God en Job lezen waarin in God hem de volgende vraag stelt ( Job38:4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte.(…) [en] 7 terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? ) Hier uit kunnen we leren dat wij, de zonen (en dochters) van God van vreugde jubelden toen we deze goede boodschap hoorden.

Deze vreugde bleef echter niet bij ons want toen we door de sluier naar deze aarde kwamen zijn we de kennis van dit plan en het aandeel van christus daarin tijdelijk vergeten. Maar omdat God wist hoe belangrijk deze kennis voor ons is heeft hij deze kennis snel weer bekend gemaakt. We kunnen hier over lezen in parel van grote waarde in Mozes 5: 4-11. Vlak na de val, toen adam en eva uit het hof van eden waren verdreven, gaf de Heer ze het gebod om offers te brengen, in het bijzonder de vlekkeloze eerstgeborenen van hun kudde. De heer deed dit om ze op een symbolische manier te leren dat, Zijn zondeloze eerstgeboren zoon zich zou opofferen voor de rest van de mensheid. De Heer verklaarde dit later door een engel naar adam en eva te sturen. In vers 11 kunnen we de reactie van eva lezen. (Mozes 5:11 En Eva, zijn vrouw, hoorde al deze dingen en was verheugd, zeggende: Als wij niet overtreden hadden, zouden wij nooit nakomelingen gehad hebben en nooit goed en kwaad gekend hebben en de vreugde van onze verlossing en het eeuwige leven dat God geeft aan alle gehoorzamen) Deze reactie van eva is nog specialer als we bedenken dat ze op dat moment al vele kinderen had waarvan er, zoals we even later kunnen lezen, er al velen voor hadden gekozen om zich tijdelijk, al dan niet voor goed, van Gods plan af te keren. En een weg te volgen die niet naar eeuwige geluk en verhoging leid te. Dat zal haar ongetwijfeld veel verdriet hebben gedaan maar door dit nieuws begreep zij waarschijnlijk, zoals wij nu begrijpen, dat door de verzoening van christus alle mensen zullen opstaan uit de dood en, de zonen des verderfs uitgezonderd, uiteindelijk een koninkrijk van heerlijkheid zullen beërven.

Door ongehoorzaamheid en afval is vele malen in de geschiedenis van de aarde deze kennis in de vergetelheid geraakt, maar keer op keer heeft de Heer weer op een symbolische of letterlijke manier geprobeerd om deze kennis diep in de harten van de mensen planten. Enkele voorbeelden hier van zijn: Het offer van Abraham en zijn zoon Izaäk, Mozes en de koperen slang, De offers en rituelen van de tabernakel en het Pascha en de uittocht uit Egypte. In al deze gebeurtenissen werden de mensen op symbolische wijze onderwezen over het grote en laatste offer dat gebracht zou worden door de Zoon van God, wat voor vrijheid en leven zou zorgen.

Even indrukwekkend als deze symbolen zijn de profetieën over zijn komst de ene duidelijker dan de andere maar alle even gedetailleerd. Neem bijvoorbeeld de profetieën van Jesaja dit zijn er natuurlijk te veel om nu te behandelen maar ik zou er toch en paar met jullie willen delen. In Jesaja 53 beschrijft Jesaja de lijdensweg en het offer van christus om dat het te veel tijd in beslag gaat nemen om het hele stuk voor te lezen wil ik graag vers 5 en 7 t/m 9 met u delen. (Jesaja 53: 5Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat? Hij is afgesneden uit het land der levenden; Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.)iedere keer als ik dit leest verwonderd ik me weer over de details van Jesaja’s beschrijving. van de oneerlijke veroordeling, de striemen tijdens zijn marteling, de goddeloze naast hem aan het kruis en het graf van de rijke Joseph van Arimatea. In Jesaja 49: 15-16 legde de Heer Jesaja vervolgens uit hoeveel Hij van ons houd door een vergelijking te maken met moeders en voegt daarna een poëtische omschrijving van zijn offer toe. (Jesaja 49: 15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. 16 Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.) Christus verteld ons hier dat Hij ons nooit zal kunnen vergeten of ophouden om van ons te houden want, Hij heeft ons in zijn hand palmen gegrift. Door middel van de verzoening en in het bijzonder de kruisiging staan wij letterlijk in de tekenen van de nagels in de handen van christus gegrift, Hij deed dat voor ons!

Ook in het boek van Mormon zijn er zulke duidelijk profetieën over de verzoening van Christus Nephi krijgt bijvoorbeeld in 1 Nephi 11 een visioen waarin hij het leven, de bediening en het offer van de Heiland te zien krijgt. Ook hier zijn de details weer bijzonder, in vers 32 tot 34 zegt hij het volgende (1 Nephi 11:32 En het geschiedde dat de engel wederom tot mij sprak, zeggende: Kijk! En ik keek en zag het Lam Gods, en dat Hij door het volk werd gegrepen; ja, de Zoon van de eeuwige God werd door de wereld veroordeeld; en ik zag en getuig ervan. 33 En ik, Nephi, zag dat Hij aan het kruis werd verhoogd en voor de zonden der wereld werd gedood. 34 En nadat Hij was gedood, zag ik de menigten der aarde, dat zij waren verzameld om tegen de apostelen van het Lam te strijden, want aldus werden de twaalf door de engel des Heren genoemd.) buiten dat Nephi zag dat Christus door de wereld geoordeeld zou worden en dat Hij aan het kruis genageld zou worden viel hem ook op dat de wereld daarna de twaalf apostelen zou vervolgen wat weer een periode van afval tot gevolg had. We kunnen de gevolgen hiervan nog steeds rond ons zien, vele mensen weten niet meer wat Pasen werkelijk in houd. En zelfs al belijden ze Christus kennen ze hem niet als de opgestane Zoon van God, met een volmaakt lichaam van vlees en beenderen. Dit is een van de vele reden waarom we de woorden van Lehi volgen die in 2 Nephi 2: 8 tot zijn zoon Jakob sprak toen hij het over dit offer had (2 Nephi 28 Hoe belangrijk is het dus om deze dingen bekend te maken aan de bewoners der aarde, opdat zij zullen weten dat geen vlees in de tegenwoordigheid Gods kan wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias, die zijn leven naar het vlees aflegt en het door de macht van de Geest wederom opneemt, om de opstanding der doden teweeg te brengen, doordat Hij de eerste is die opstaat.) Daarom sturen we zendelingen over de hele wereld en doen zelf als leden zendingswerk om mensen de mogelijkheid te geven om de ware en levende christus te leren kennen en te laten weten welke stappen we moeten nemen om hem te volgen. Namelijk de stappen van het evangelie: geloof in Jezus Christus, bekering van onze zonden, doop door onderdompeling voor vergeving van zonden, en handoplegging van iemand die het juiste gezag bezit voor het verlenen van de gave van de heilige geest. Waarna we dit in ons leven moet blijven toe passen en we tot het einde toe volharden.

Het is geen wonder dat we hier in Nederland Pasen een feestdag noemen, want het is werkelijk een feest dat Christus is op gestaan het is de beste en meest hoop gevende boodschap ooit. Met recht mogen we samen met Paulus zeggen, zoals hij tegen de Corinthiërs zei in 1 Kor 15: 55-57 (1Kor 15: 55 Dood, waar is uw overwinning? Graf, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.)

Vandaag wil ik tot jullie getuigen dat is ik weet dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft omdat Hij werkelijk zoals er geschreven staat die eerst paas zondag uit het graf verrees met een opgestaan en onsterfelijk lichaam. Dat Hij de prijs voor onze zonden betaalt heeft zodat we als we Hem volgen weer terug bij onze Hemelse Vader kunnen komen om in de hoogste heerlijkheid met Hem te wonen en te worden zo als Hij is. Ik weet dit omdat de Heilige geest mij dit bekend heeft gemaakt tijdens mijn schriftstudie en gebed. Ik wil een ieder van u aan moedigen om Zijn offer in uw leven te gebruiken door zijn evangelie toe te passen en om de vreugde die dit u zal brengen met de mensen om u heen te delen.

In de naam van Jezus Christus, Amen


;;